לכבוד
הגב' רות ברבי
מייל: Ruthba@moin.gov.il
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה- מחוז מרכז 
 
הנדון: התנגדות לתכנית המתאר של המועצה קדימה צורן מספר - 457-0112086 
 
הננו תושבי הישוב קדימה צורן ועל כן הננו פונים אליכם בעניין התכנית שבנדון.
 
1. ביום , הגיעה לעיוננו החלטת הועדה המחוזית מחוז מרכז בנוגע להתנגדויות שהוגשו לתכנית המתאר שבנדון מיום 23.7.18.
 
2. מעיון בהחלטה זו, התברר לנו להפתעתנו, כי במסגרת החלטה זו, שינתה הועדה המחוזית את הוראות התכנית כפי שהיא הופקדה לגבי מתחמים A1, A2, A3 H, F1 באופן שהיא הגדילה את גובה הבינוי במתחמים אלה מ 5 קומות, כפי שהופיע בתכנית המופקדת, ל 7 קומות במתחמים A1, A2, A3 ול 9 קומות במתחמים H, F1 כמו כן הצפיפות בתכנית המופקדת נקבעה בין 7 ל 14 יח"ד לדונם ואילו בהחלטת הועדה המחוזית נקבע כי לגבי מתחמי H, F1 הצפיפות תעמוד על צפיפות מינימום של 14 יח"ד לדונם.
 
3. יובהר כי מדובר בשינוי של התכנית כפי שהופקדה הפוגע בנו, שכן הוא מעלה את גובה הבניינים ואת הצפיפות באופן המנוגד להוראות של התכנית כפי שהופקדה.
 
4. יצוין, כי אמנם אנו  התנגדות לתכנית, שכן מעיון במסמכי התכנית המופקדת סברנו כי הגובה והצפיפות יהיו כפי שמופיע בתכנית המופקדת ואולם כעת מתברר לנו, כי הועדה המחוזית הנכבדה העלתה את הגובה ואת הצפיפות מבלי לאפשר לנו לומר את דברינו כציבור התושבים לעניין הנפגע מכך.
 
5. כפי שיועץ לנו קיים סעיף 106(ב) לחוק התכנון והבניה הקובע, כי היה והועדה מקבלת התנגדות או קובעת קביעות כפי שהיא עשתה בהחלטתה במסגרת הליך ההתנגדויות באופן שפוגע באזרח הרשאי להגיש התנגדות, אזי אין היא יכולה לקבל החלטתה זו מבלי שתיתן לאותו אזרח את האפשרות להשמיע את טענותיו.
 
6. על כן היה עליכם לפחות לאפשר לנו להשמיע את טענותינו בעניין האמור לעיל, לפני שאתם כוועדה מחליטים לקבל החלטה אשר עומדת בניגוד להוראות שהופיעו בתכנית המופקדת.
 
7. על כן אנו מבקשים מכם, לבטל החלטה זו אשר נתתם ביום 23.7.18, בהתנגדויות לתכנית שבנדון ולפרסם פרסום לפי סעיף 106(ב) לחוק ולאפשר לנו ולאזרחי היישוב הנפגעים מהחלטה זו להשמיע את טענותינו לפניכם בעניין בטרם תתקבל כל החלטה שכזו.
 
8. יצוין, כי ייתכן וישנן הוראות נוספות שקיבלתם בהחלטתכם אשר פוגעות בנו ונוגדות את האמור בנוסח התכנית שהופקד וכמובן אם אכן יש כאלה האמור לעיל רלבנטי גם לגביהם ואנו שומרים על כל זכויותינו וטענותינו בעניין זה.
 
על החתום:
 
    
 שם: 
 ת.ז.: 
 כתובת: 
 דואר אלקטרוני: