טופס התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום לחנות או עסק 
מחלקת רישוי עסקים ושילוט קריית אונו
 
  
(לאחר תיקון מס' 5 מיום 19.4.20)
תוספת שנייה
(תקנה 5 (ב) (2 א) (א))
התחייבות בדבר ישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות, התש"ף - 2020 
  
תאריך  07/12/2021
שעה  
   
שם העסק
כתובת העסק
ח.פ / ע.מ
  
פרטי בעל העסק/ מחזיק בעסק 
שם פרטי 
שם משפחה 
תעודת זהות 
  דואר אלקטרוני
טלפון (עדיף נייד) -

 
להצטרפות לפורום עסקים בווטסאפ לחצו כאן
  


1. אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מתבצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5 (ב) 2(א) (א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות), התש"ף - 2020 (להלן-הפעולות) לחצו כאן לקריאת התקנות
2. אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
3. ולראיה באתי על החתום

חתימה:
 
 
 
 לשירותכם תמיד דורית לוי מנהלת מחלקת רישוי עסקים ושילוט
shaya@kiryatono.mun.il   doritl@kiryatono.muni.il 
 
 

סליקה מאובטחת באינטרנט