הרשמה למאגר נותני השירותים בתחום ההנדסה

 
 
 
   
א. חברת הגיחון מזמינה בזאת בעלי מקצוע מתחומי הנדסה שונים להירשם במאגר נותני השירותים שלה, כחלק מרענון המאגר הקיים.
 
ב. להלן התחומים המקצועיים הנכללים במאגר המעודכן:
 
1. תכנון
 
   1.1 תכנון מערכות להולכת מים וביוב (פרויקטים שהיקפם הכספי עד 15,000,000 ₪)
   1.2 תכנון מתקני מים וביוב (כולל מרכיבי חשמל, פיקוד, בקרה ומכאניקה)
   1.3 תכנון מאגרי מים
   1.4 תכנון מערכות חשמל
   1.5 תכנון קידוחים אופקיים
   1.6 תכנון אדריכלי של מתקני מים וביוב
   1.7 ייעוץ הנדסי בתחום הקונסטרוקציה
 
2. ניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי
 
   2.1 ניהול פרויקטים שהיקפם הכספי עד 1,000,000 ₪
   2.2 ניהול פרויקטים שהיקפם הכספי עד 15,000,000 ₪
 
ג. לצפייה בתנאי הסף להרשמה במאגר ולהגשת בקשה להרשמה יש להיכנס לאתר האינטרנט של חברת הגיחון, בכתובת www.hagihon.co.il, תחת הקישור "מכרזים וספקים". יש לפעול בהתאם להנחיות המופיעות באתר.
 
ד. מובהר בזאת כי:
 
1. הגשת בקשת הרשמה למאגר המעודכן, ועמידה בתנאי הסף, נדרשת גם עבור ספק הנכלל במאגר נותני השירותים הקיים של חברת הגיחון, בעבר או בהווה, ו/או סיפק בפועל שירותים בתחומים אלה עבור חברת הגיחון.
 
2. לגבי מבקש, אשר סיפק בעבר שירותים לחברת הגיחון, החברה תהא רשאית להתחשב גם בניסיון העבודה שלו בבואה להחליט אם להכלילו במאגר המעודכן.
 
3. חברת הגיחון תהא רשאית, בכל עת, להחליט על הכללת ספק במאגר נותני השירותים המעודכן או הסרת ספק ממאגר זה, על בסיס צרכיה ושיקוליה המקצועיים, לרבות אך לא רק, איכות עבודתו של הספק בפועל.
 
 
ה. שאלות ובקשות להבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, לדוא"ל contractor@hagihon.co.il.
 
ו. מועד אחרון להגשת בקשות הרשמה למאגר: יום א' 23.12.2018 (כולל).

 
   
לצפייה בתנאי הסף יש להקיש על מקש "לשלב הבא"