ההרשמה נסגרה, במידה ויהיו עדכונים נוספים נעדכן באתר, המשיכו לעקוב
                ההרשמה המקוונת הינה למשלמים באשראי בלבד. בכל מקרה אחר יש לפנות אל מזכירות העמותה        
 
 
המחלקה לגיל הרך והמשפחה - צהרונים במתנ"ס
תקנון השתתפות בצהרון לשנה"ל תשפ"א
 
הואיל ועמותת זמארין עתידה להפעיל, בשנת הלימודים תשפ"א צהרונים בגני הילדים בזכרון יעקב.
והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד/ה לצהרון, ולהתקשר לשם כך עם עמותת זמארין בהסכם.
והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המרכז כאמור בהסכם זה.
 
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 
 
1.מיקום ומועדי פעילויות:
א. צהרון עמותת זמארין הנו מסגרת חינוכית העשרתית לילדים הפועלת בתום יום הלימודים בגנים.
ב. הצהרון יחל בתאריך ה – 1.9.2020 ויסתיים ב- 30.6.2021.
ג. כמות הילדים בצהרון לא תעלה על 27 , מקרים חריגים יבחנו נקודתית.
ד. ההרשמה לצהרון הינה שנתית, לא יתקיים שיבוץ באמצע השנה אלא על בסיס מקום פנוי.
ה. העמותה משבצת את הילד על פי גן האם על בסיס כל הקודם זוכה. מעבר לכמות של 25 ילדים.
אין התחייבות לשיבוץ בגן האם, וייתכן כי הילד ישובץ לגן אחר.
ו. שעות פעילות הצהרון 14:00-17:00 בימים א'-ה'.
ז. הצהרון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון.
ח. ככלל יופעל הצהרון על ידי גננות או סייעות מובילות בעלות רקע וניסיון בעבודה בגיל הרך, של עמותת
זמארין. אולם אין בכך כדי למנוע מן העמותה להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום אם יהיה בכך
צורך שיועסקו מעת לעת.
ט. האמור בסעיפים (א) ו- (ב) לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים (סדר הפעיל לגבי ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה ע"י העמותה).
י. מיקום הצהרון נתון לשינוי על פי שיקול דעת בלעדי של הנהלת הצהרונים בטווח הסביר תוך יידוע מראש, בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצי השטח.
יא. עמותת זמארין רשאית לערוך על דעתה הבלעדית שינויים במבנה הקבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול
קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לצהרון.
 יב. למרות התחייבות העמותה להפעיל את הצהרון במשך שנת הלימודים, תהיה העמותה רשאית להחליט
על ביטול הפעילות אם לא ירשמו לפחות 20 משתתפים, כמו גם אם מספרם יפחת במהלך השנה מתחת
למספר הנ"ל.
יג. חוגים יחלו עם תום תקופת החגים, בין השעות 14:45-16:30.
יד. במהלך הצהרון יקבלו הילדים ארוחת צהריים חמה וארוחת ארבע.
 
2.חופשות:
א. בחופשות יפעל הצהרון בין השעות 07:30-16:30 בכפוף ללוח חופשות הצהרון וללא תשלום נוסף
ב. במסגרת החופשות מתחייבת העמותה לתת מינימום של כעשרה ימים ארוכים
ג. לוח חופשות יופץ להורים בתחילת השנה, באתר עמותת זמארין, ויהיה נתון לשינויים עפ"י החלטת
הנהלת העמותה
ד. במהלך הקייטנות עמותת זמארין רשאית לערוך על דעתה הבלעדית שינויים בהרכב הקבוצות ע"י
איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם לכוח האדם.
 
3.איסוף בתום פעילות:
א. ההורים מתחייבים לקחת את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה 17:00 ובימי החופשה בשעה 16:30
ב. ידוע להורים כי בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בקנס של 30 ₪ במידה ויהיו איחורים חוזרים ונשנים, יחויבו בהוצאת הילד מהצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות העמותה.
ג. האיסוף ייעשה על ידי מי מההורים בלבד, בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב, ולהעבירו לצוות הצהרון בתחילת השנה. לא יותר
איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר שלא הורשה ע"י ההורים כאמור.
ד. איסוף ילד להורים פרודים/גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראיה אותם יש
למסור לצוות הצהרון מראש.
ה.איסוף של ילד על ידי אח או אחות, יתקיים רק כאשר האח/אחות מעל גיל 10 ובכפוף לחתימה מראש
של אחד ההורים על טופס אישור הוצאה. 
 
4.פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת עמותת זמארין:
א. המתנ"ס רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון: מלחמה, פגעי מז"א וכדומה
ב. מקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון.
ג. במקרה של שביתה מלאה במשרד החינוך, יופעל הצהרון בשעות הרגילות בלבד משעה 14:00 ועד השעה 17:00 ובכל מקרה לא בשעות הבוקר.
ד. בנוסף לאמור לעיל, במידה ויוחלט להפעיל את הצהרון בשעות הבוקר, כלומר, משעה 07:30 ועד השעה
14:00 ייגבה תשלום נוסף בשיעור שייקבע ע"י העמותה.
 
5.הצהרת בריאות:
ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון, או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
א. ההורים ימסרו ליחידת הצהרונים מראש מידע מלא על בריאות הילד לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד בצירוף אישור רפואי, מסירת מידע מדויק כאמור מהווה תנאי עיקרי ומהותי לקבלת הילד לצהרון.
ב. ההורים מתחייבים לידע את העמותה על קליטת ילד הנעזר בסייעת בשעות הבוקר.
ג. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד לצהרון אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים ו/או כל מחלה מדבקת אחרת. במקרה של מחלה כאמור תהא חזרתו של הילד לצהרון מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל.
ד. ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד אם יתברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב.
ה. ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן.
ו. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד מהצהרון (חום, חבלה וכו').
 
6.תשלומים ומחירים:
מחיר ההשתתפות בצהרון יהיה כדלקמן
א. 935 ₪ לחודש לצהרון מלא ו 880 ₪ לצהרון חלקי- 3 ימים קבועים בשבוע, ובצמוד לצו הפיקוח על
הצהרונים.
ב. בכל גן בו יהיו 20 ילדים ופחות מכך – יגבו 50 ₪ נוספים לחודש מכל ילד.
ג. המחירים נתונים לשינויים בהתאם לצו הפיקוח.
ד. על השתתפות שני אחים בצהרון, תינתן הנחה בסך 10% על הילד השני.
ה. אמצעי התשלום: צ'קים או כרטיס אשראי בלבד על פי הסדר תשלומים שייחתם בין הצדדים במועד
חתימת הסכם זה.
ו. במקרה של שיק שחוזר הלקוח יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהחזרתו ריבית והצמדה.
ז. שכר הצהרון ייפרע גם בגין ימים בהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה, מחלה או כל סיבה אחרת.
ח. מובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו, תגרור הפסקה מידית של השתתפות הילד בצהרון. 
 
7.הפסקת השתתפות הילד ע"י עמותת זמארין:
א. הנהלת הצהרונים תהיה רשאית להחליט על פי שיקול דעת הצוות המקצועי כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון מכל סיבה שמהווה סיכון לילד ולסביבתו.
ב. העמותה תהיה רשאית להפסיק את השתתפות של הילד בצהרון וזאת לאחר מתן התראה להורים 7 ימים מראש, במקרה האמור תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות הצהרון החל ממועד הפסקת השתתפות ואילך. 
 
8. ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:
א. דמי הרשמה בסך 40 ₪ ייגבו עבור כל ילד ולא יוחזרו במקרה של ביטול.
ב. בקשות לביטולים יוגשו בהתראה של 30 יום מראש, ויטופלו רק לאחר שליחת הבקשה בפקס/מייל.
ג. בקשת ביטול עד ל- 10 לכל חודש תחייב אותנו בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש. בקשת ביטול, שתוגש לאחר ה-10 לכל חודש תחייב אותנו בתשלום שכר לימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול.
ד. מתאריך הראשון לאפריל לא תתקבלנה בקשות ביטול מכל סיבה שהיא ואנו מסכימים, כי אם תוגש בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל, נמשיך ונחייב בתשלום שכר הלימוד, בגין כל תקופת שנת הלימודים כאמור בהסכם זה. 
 
9.השתתפות חלקית בפעילות הצהרון:
א. ככלל, השתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של חמישה ימים בשבוע
ב. רישום ושיבוץ לצהרון חלקי יתכן רק מה 15 לאוגוסט. העמותה נותנת עדיפות לרישום לצהרון מלא
ג. מובהר בזה, כי בכל מקרה לא תתאפשר השתתפות למסגרת פחות משלושה ימים בשבוע. עוד מובהר בזה, כי במקרה של קביעת מסגרת חלקית, ימי ההשתתפות יהיו קבועים מראש ולא ניתן יהיה לשנותם לרבות, ימים ארוכים, ימי חוגים 
 
טופס הרשמה
 הריני מאשר/ת כי קראתי את התקנון כפי שמפורסם גם באתר העמותה ומביע/ה הסכמתי לתנאים  האמורים בו.
פרטי הילד/ה:
שם פרטי :

שם משפחה :
מסגרת חינוכית בשנת תשפ"א :
גיל :
מס' ת.ז. :

תאריך לידה :
ז/נ :

כתובת :
מיקוד. :

טלפון בבית : -
שם קופת חולים :


 

פרטי ההורים:
שם הורה 1 :

שם הורה 2:
טל' בעבודה :
-
טל' בעבודה : -
מס' פלאפון :
-
מס' פלאפון : -
מס' ת.ז. :

מס' ת.ז. :
כתובת דוא"ל :

כתובת דוא"ל :
מעוניין בצהרון מלא/חלקי:

צהרון חלקי (יש לסמן ימים קבועים) :

     
הצהרת בריאות :
מצב בריאותי של הילד: 
האם יש לילד/ה אלרגיות (פרט) :
זקוק לטיפול תרופתי או אחר:

דברים נוספים שחשוב שנדע :
האם הילד צמחוני:
האם הילד/ה סובל/ת מאלרגיה למזון? פרט במידה והילד/ה סובל/ת מאלרגיה למזון

אישור הוצאה מהצהרון
אני מאשר לרשומים מטה לאסוף את בני/בתי ומצהיר כי הם מעל גיל 12.
   קירבה :
   קירבה :
 

הורים המעוניינים להוציא ילד מהגן על ידי קטין בגיל 10-12 יחתמו על ההצהרה הבאה:

    אני מתיר לבני/ בתי  לאסוף את אחיו/ אחות.
    אני מצהיר בזאת כי הרשומ/ה מעלה הינו מעל גיל 10 . הוסבר לי כי ילדי גן המלווים למסגרת
    חינוכית וביציאה ממנה על ידי אחיהם הצעירים בגילאי 10-12, באישור הוריהם, חשופים לסכנות

ולפגיעות מסוגים שונים, וכי אני לוקח אחריות בלעדית לשלום בני/בתי.

 
פניות במקרה חירום – (2 אנשים נוספים, לא הורי הילד-משפחה קרובה, חברים, שכנים רק בתיאום עם ההורים):
שם :

שם :
כתובת :
כתובת :
טל' בבית : -
טל' בבית : -
טל' בעבודה :
-
טל' בעבודה : -

 הסדרת תשלום:

  הנני מאשר/ת לחייב את כרטיס האשראי שנמצא במערכת.
יש לרשום את ארבע ספרות אחרונות של כרטיס אשראי : תוקף :
חתימת ההורים : תאריך :
 
רישום ללא הסדרת תשלום לא יחשב כהרשמה והבטחת המקום בצהרון