טופס התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום לחנות או עסק 
מועצה מקומית גדרה
   
(לאחר תיקון מס' 5 מיום 19.4.20)
תוספת שנייה (תקנה 5 (ב) (2 א) (א))
התחייבות בדבר ישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות, התש"ף - 2020 
   
תאריך  19/01/2022
שעה  
   
שם העסק
כתובת העסק
ח.פ / ע.מ
   
פרטי בעל העסק/ מחזיק בעסק  
שם פרטי 
שם משפחה 
תעודת זהות 
  דואר אלקטרוני
טלפון (עדיף נייד) -

 


1.  אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מתבצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5 (ב) 2(א) (א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות), התש"ף - 2020 (להלן-הפעולות)  לחצו כאן לקובץ התקנות
2. אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור. 
3. ולראיה באתי על החתום

חתימה:
 
 לחצו כאן לקובץ הנחיות שגרת קורונה החדשה: התו הסגול לענפי מסחר ולתעשיה
 
 
 
  

סליקה מאובטחת באינטרנט